Előterjesztő:

 

 

Kósa  Lajos

 

 

Tárgy:

 

 

A Sípos Utcai Óvoda átszervezése

 

 

Iktatószám:

 

 

72883//2012

 

 

Ügyintéző:

 

 

Szilágyiné 

 

 

Melléklet:

Az előterjesztés melléklete:

 

A Sípos Utcai Óvoda alapító okirata

 

 

A határozati javaslat melléklete

 

A Sípos Utcai Óvoda alapító okiratának módosító okirata

 

 

Feladatot jelent:

 

 

Kósa  Lajos polgármester

 

Kovács  Lászlóné, a Gazdálkodási Főosztály vezetője

 

Dr. Bene  Edit, a Humán Főosztály vezetője

 

Pappné  Gyulai Katalin, az Oktatási Osztály vezetője

Racsmány  Gyula László, a Vagyonkezelési Osztály vezetője

 

Kósa  Lajos polgármester

részére

 

 

Véleményező bizottság:

 

 

Közgyűlés

 

Oktatási Bizottság

 

Tulajdonosi Bizottság

 

Pénzügyi Bizottság

 

 

Törvényességi véleményezés ideje:

2012. április 11.

 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Bákonyiné Dr. Szabó Melitta

 


 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

Az Oktatási Osztály megvizsgálta a Sípos Utcai Óvoda bánki telephelyének átszervezési lehetőségét, különös tekintettel arra, hogy a telephely  megszüntetése esetén a gyermekek elhelyezése a 2012/2013. nevelési évtől biztosítható-e a  székhely intézmény működő csoportjaiban.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Köot.)  88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását akkor szervezheti át, illetve szüntetheti meg, ha az adott tevékenységről továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.

 

A javaslat kimunkálásánál szempontként vettük figyelembe, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön.

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. évben döntött a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről oly módon, hogy a bánki telephelyen levő általános iskolát megszüntette, az óvodai feladat ellátását pedig a Sípos Utcai Óvoda telephelyeként biztosította tovább.

 

A Sípos Utcai Óvoda vezetője és dolgozói a magukénak érezve a bánki óvodát, esztétikussá, barátságossá tették az épületet, a felesleges bútorokat eltávolították, így minden olyan gyermek, aki tekintetében igényelték az egész napos óvodai ellátást, ott tudta tölteni az alvásidőt az óvodában.

Az óvoda mérete azonban nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, amely az alábbi paraméterekkel rendelkezik.

68m2 hasznos alapterületű épület:

·        1 csoportszoba, melynek mérete: 20 m2 ( a 19 fős gyermeklétszámnak nem felel meg, mivel egy gyermek részére az MSZ 24 203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló szabvány alapján minimum 2 m2 szükséges).

·        1 belépő, ami egyben gyermeköltöző

·        1 gyermekmosdó 1 db kézmosó, 2 db wc (az előírásoknak ez sem felel meg, mert 3 gyermekenként egy wc szükséges)

·        1 tálaló-mosogató konyha

·        1 felnőtt wc, kézmosóval.

 

 

Várható 2012. évi összes költség Bánk telephely fenntartásához 15 902 910 Ft/év.

 

Az Oktatási Osztály -  2012. március 1. napjával az intézményvezető személyében történő változásra való tekintettel 2012. 02. 29-én az intézményi átadás-átvétel leltárával  kapcsolatban - járt a bánki telephelyen, ahol az alábbiakat tapasztalta:

Az intézményvezető tájékoztatása alapján az óvoda kihasználtsága egész évben hasonló, az állandó gyermeklétszám 8-9 fő.

DMJV PH  Humán Főosztályának és az Oktatási Osztályának vezetője  2011. év áprilisában  célvizsgálat keretében személyesen járt a bánki óvodában és a Sípos Utcai Óvodában.

Megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a bánki gyermekek elhelyezhetőek-e a Sípos Utcai Óvodában. Tekintettel arra, hogy a 2011/2012-es nevelési évre a beiratkozás már megtörtént nem volt megvalósítható az átszervezés.

A 2012/2013-as nevelési évre történő óvodai jelentkezés során első helyen 2 szülő jelölte meg a bánki óvodát.

A Sípos Utcai Óvoda vezetője arról tájékoztatta az Oktatási Osztályt, hogy a bánki telephelyen jelenleg óvodai nevelésben részt vevő 19 (14 körzetes) gyermek közül 6 gyermek megy  iskolába, két gyermek átjelentkezett másik óvodába. A telephely megszüntetése esetén a 11+2 (új jelentkező) gyermek ellátását a Sípos Utcai Óvoda magasabb színvonalon tudja biztosítani.

A 13 gyermek közül bánki körzetes 11 gyermek, 2 gyermek nem körzetes.

A 2011/2012. nevelési évben Bánkon 61 óvodáskorú gyermek rendelkezik állandó lakóhellyel, ebből

 

A bánki óvoda működtetésénél nehézséget jelent az is, hogy az óvodapedagógusok hiányzása esetén tekintettel arra, hogy ott csak egy csoport működik, a székhely intézményből 30 fős óvodai csoportokból kellett a feladat ellátására kihelyezni egy óvodapedagógust. A telephely megszüntetésével a helyettesítés is megoldhatóvá válik.

 

A gyermekek Bánkról történő szállítása a 30-as jelű, menetrendszerű járattal (amelynek van Sípos utcai megállója a Vágóhíd utcán) egy kísérő pedagógus biztosításával megoldható.

Az óvodai jelentkezések számát figyelembe véve az Oktatási Osztály az alábbi javaslatot teszi.

Amennyiben a Sípos Utcai Óvoda székhelyén működő 10 óvodai csoport 30 fős maximális gyermeklétszámmal működik a 2012/2013-as nevelési évben, az óvoda akkor is el tudja látni a feladatot, ha a bánki telephely teljesen megszűnik.

 

Így a telephely 2012. évre tervezett költségvetése (15 902 910 Ft)  megtakarítható.

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a feladatellátás ésszerűsítése érdekében a Sípos Utcai Óvoda átszervezését oly módon, hogy a 2012/2013. nevelési évtől a bánki telephelyen az óvodai nevelés szűnjön meg.

Tekintettel arra, hogy az intézményi feladatellátáshoz a telephely tovább nem szükséges, ezért az ingatlan további hasznosításáról a Vagyonkezelési Osztály gondoskodik.

Az átszervezés előkészítése során megállapítható, hogy az intézmény fentiekben részletezett átszervezésével nem hárul aránytalan teher a szülőkre és gyermekekre tekintettel arra, hogy a

          gyermekek szállítása megoldható,

          székhelyintézményben a gyermekek elhelyezéséhez szükséges, megfelelő színvonalú feltételek rendelkezésre állnak.

A Köot. 102. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó dönt a közoktatási intézmény átszervezéséről, tevékenységi körének módosításáról. A Köot. 102. § (9) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolát, óvodát nem szervezhet át. A Köot. 102. § (11) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban,  egyéb átszervezésre vonatkozó döntés határideje július utolsó munkanapja.

A Köot. 102. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak a közoktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt be kell szereznie az érintett közoktatási intézmény alkalmazotti közössége, valamint szülői szervezete véleményét.

A Sípos Utcai Óvodában megtörtént az intézmény átszervezésének véleményezése.

 

A Köot. 88. § (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően megtörtént az Oktatási Hivatal által kijelölt független közoktatási szakértő, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal fejlesztési tervre épülő szakértői véleményének beszerzése. A vélemények az Oktatási Osztályon (Új Városháza, II. emelet 211-es iroda) megtekinthetők.

 

 

Az óvoda átszervezése miatt szükséges további intézkedések

 

A Sípos Utcai Óvoda átszervezése, a telephelyen megszűnő feladatellátás érinti az intézmény alapító okiratát, amelyet módosítani szükséges.

 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 11. §-a szerint a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolásának megváltozása miatt a szerv alapító okiratát az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor az irányító szervnek végre kell hajtania.

 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3.  melléklet 15-16. pontjai szerinti közoktatási normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések 10. c) pontja szerint közoktatási célú normatív támogatás igényléséhez szükséges az igényjogosultságot megalapozó tevékenység feltüntetése az alapító okiratban, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Köot. 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti fogyatékosság típusának meghatározása is.

 

A jelen előterjesztéssel érintett nevelési-oktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálata megtörtént, a szükséges módosítások átvezetésre kerültek.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

 

 

Határozati javaslat

 

 

A Közgyűlés

 

 

a polgármester előterjesztésére az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése, 88. § (6) bekezdése, 102. § (2) bekezdés a) pontja,  (3) bekezdése, (9) bekezdés a) pontja és (11) bekezdése, a 121. § (1) bekezdés 15. és 29. pontjai, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján

 

1./ átszervezi a Sípos Utcai Óvodát  (4034 Debrecen, Sípos utca 6.) 2012. július 1. napjával oly módon, hogy megszünteti a Debrecen-Bánk 26. sz. alatt működő telephelyén folyó óvodai nevelést és azt a továbbiakban a székhely intézményben biztosítja.

 

2./  Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2012. július 1. napjával elvonja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes 01047 hrsz-ú Debrecen-Bánk 26. sz. alatti 1 ha 1392 m2 területű ingatlanból a Sípos Utcai Óvoda használatában lévő, 68 m2 hasznos alapterületű különálló épületet, valamint a hozzá tartozó 776 m2 területű óvodai feladatellátást szolgáló ingatlanrészt az intézménytől, és azt az önkormányzat könyveibe átvezetni rendeli.

 

3./ Az 1./ és a 2./ pontban foglaltakra tekintettel elfogadja a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló 95/2009. (V. 28.) Ö.h-val a Sípos Utcai Óvoda B/26. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát 2012. július 1. napjával módosító okiratot a határozati javaslat melléklete szerint.

 

4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelően az ott megjelölt ingatlan átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

 

 

            Határidő:        2012. július 1.

      Felelős:          Vagyonkezelési Osztály vezetője

 

5./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 3./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Határidő:       aláírásra: azonnal

Felelős:          az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője

                       az aláírásért: a polgármester

 

6./ Felkéri az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok - különösen az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Nevelési Programja, Intézményi Minőségirányítási Programja, Házirendje - módosításáról és készítse elő azokat fenntartói jóváhagyásra.

      Határidő:        2012. augusztus 31.

      Felelős:           a Sípos Utcai Óvoda vezetője

 

 

7./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az 1./-3./ és 6./ pontokban foglalt döntésről az érintett intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő:       azonnal

Felelős:          az Oktatási Osztály vezetője

 

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

 

 

Debrecen, 2012. április 6.                                          

 

                                                                                  Kósa Lajos

                                                                                  polgármester