E L Ő T E R J E S Z T É S


Előterjesztő:Kósa Lajos polgármester

Tárgy:Szándéknyilatkozat a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről és a Déri Múzeum új tagintézményének létrehozásáról

Iktatószám:OKT-268-/2014

Ügyintéző:Szentei Tamás
Dr. Bene Edit

Feladatot jelent:Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Kósa Lajos polgármester
Dr. Bene Edit a Humán Főosztály vezetője

részére

Véleményező bizottságok:Ügyrendi Bizottság
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2014. július 3.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Fejesné dr. Terdik EddaMellékletek:Tisztelt Közgyűlés!


2005-ben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése múzeum és művészeti galéria funkcióra alkalmas ingatlan vásárlásáról döntött. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat fenntartásában, illetve tulajdonában múzeum, muzeális intézmény akkor még nem volt, a 133/2006. (V.25.) Ö.h.-val megalapította a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaságot.

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ létrehozásával a modern és kortárs magyar, valamint nemzetközi képzőművészet és társművészetek színvonalas bemutatására nyílt lehetőség, mellyel egy meglévő hiány szűnt meg a város kulturális kínálatában.


2013. január 1. napjával jelentős változás történt a város kulturális intézményrendszerében. A Déri Múzeum önkormányzati fenntartásba került. Ezzel a város megyei hatókörű, a vidék egyik legjelentősebb közgyűjteményével gazdagodott.


A város jelenleg két, hazai és nemzetközi mércével mérve is jelentős, egymás szomszédságában álló kiállító tér és múzeum párhuzamos fenntartásáról kell, hogy gondoskodjon. Ez az állapot felveti a kulturális szolgáltatások ésszerűsítésének átgondolását a színvonal és az elért eredmények megőrzése mellett.


Javaslom, hogy a továbbiakban a Déri Múzeum működtesse a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központot, valamint a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) közhasznú tevékenységét új tagintézmény létrehozásával lássa el.


A Déri Múzeum jelentős számú modern és kortárs képzőművészeti alkotással rendelkezik. Leltárában közel 10.400 db műtárgy (grafika, festmény, szobor, kisplasztika, érem, installáció, fotó, video) található, melyek közül modern műalkotás a 20. század 60-as éveivel bezárólag 8.000 db, kortárs alkotás 700 db. Emellett 2400 db kortárs kis grafikával rendelkezik. A Déri Múzeum gyűjteményének közel 80%-át tehát a modern és kortárs alkotások jelentik, bemutatásuk azonban kiállító tér hiánya miatt csupán minimális mértékben lehetséges.


Ettől eltérően a Kft. csak kezelője a 10 évre haszonkölcsönbe helyezett, az Önkormányzat által átvett AntalLusztig gyűjteménynek. A több, mint 3500 darabos gyűjteményből közel 400 műalkotás került a Kft. kezelésébe.


A Déri Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum ebben az évben 147 M Ft állami támogatásban részesült. A támogatás felosztásakor a szakminiszter figyelembe veszi az adatszolgáltatás szerinti látogatószámot, valamint a leltározott gyűjtemény nagyságát. A Déri Múzeum a művészeti központ tagintézménnyé válásának köszönhetőena fenti mutatószámok növekedése általmagasabb összegű állami támogatáshoz juthat. Amint az a Közgyűlés számára is ismert, a Kft. állami támogatás lehívására ez ideig nem volt jogosult és nem részesülhetett azokból a pályázati forrásokból sem, melyeket célzottan közgyűjteményi intézmények számára írtak ki.


A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum alapító okiratát a miniszter előzetesen véleményezi, valamint a muzeális intézmény tagintézménye önálló működési engedéllyel rendelkezik, amelynek kiadására a kultúráért felelős miniszter jogosult.


A fentiekre tekintettel a Közgyűlés intézményi átszervezésről szóló döntésének meghozatala előtt a miniszter véleményének beszerzése szükséges.


Az előterjesztés előkészítése során a gazdasági társaság ügyvezetőjével, valamint az intézmény igazgatójával az egyeztetés megtörtént.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


HATÁROZATI JAVASLAT


A Közgyűlés


a polgármester előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 40. §-a, 45. § (2), (3) és (5) bekezdései, és 1. számú melléklete y) pontja, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 42. § 7. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése alapján


1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.- t (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) megszünteti, és erre tekintettel a Kft. által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása érdekében az előzetes miniszteri vélemény beszerzését követően a Déri Múzeumban (4026 Debrecen, Déri tér 1.) új tagintézményt hoz létre.


2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a megszűnéssel összefüggő cégjogi eljárás előkészítéséről, valamint az intézményi feladat-, és közalkalmazotti létszámbővüléssel együttjáró költségvetési fedezet biztosításáról gondoskodjon.


Határidő: folyamatos

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője


3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Déri Múzeum alapító okiratának módosítását készítse elő, valamint a Déri Múzeum tagintézményének létrehozása érdekében a működési engedély kiadására irányuló eljárást indítsa el, a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: azonnal

Felelős: a Humán Főosztály vezetője


4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a vagyonhasznosítással kapcsolatos előkészítő intézkedéseket tegye meg.


Határidő: folyamatos

Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője


5./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és a Déri Múzeum vezetőit.


Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester


A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.


Debrecen, 2014. július 3.


Kósa Lajos

polgármester