E L Ő T E R J E S Z T É S


Előterjesztő:Kósa Lajos polgármester

Tárgy:„Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” és „Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” elfogadása

Iktatószám:KABI-7-/2014

Ügyintéző:Nyulasi András

Feladatot jelent:Kósa Lajos polgármester
részére

Véleményező bizottságok:Ügyrendi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási Bizottság
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Közgyűlés
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2014. szeptember 10.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Reisz ZsuzsannaMellékletek:


Az ITS Készítése során beérkezett vélemények (az előterjesztés 3. melléklete) II.

„DMJV Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020" (a határozati javaslat melléklete)

A szakmai munkacsoportok összetétele és véleménye (az előterjesztés 2. melléklete)

„DMJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” (a határozati javaslat melléklete)

96/2014. (V.29.) határozat (az előterjesztés 1. melléklete)

Az ITS Készítése során beérkezett vélemények (az előterjesztés 3. melléklete) I.
Tisztelt Közgyűlés!


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének, véleményeztetésének és elfogadásának szabályait.


A Rendelet 3.§-a alapján a települési önkormányzatnak településfejlesztési koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) és integrált településfejlesztési stratégiát (a továbbiakban: ITS) kell készítenie, melyet az Önkormányzat közgyűlése fogad el.


A rendelet 30. és 31. §-ai alapján a polgármester a Koncepció és az ITS – Közgyűlés által elfogadott – tervezetét megküldi véleményeztetésre a jogszabályban előírt államigazgatási szerveknek, a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatoknak, valamint az eljárásban érintett résztvevőknek, akik véleményezik azokat.


DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. május 29-i ülésén megtárgyalta a Koncepció valamint az ITS tervezetét, amelyeket a 96/2014. (V. 29.) számú határozatával elfogadott azzal, hogy a véleményeztetési eljárást követően a végleges változatokról ismételten dönteni kell a Közgyűlésnek.


Az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek:A Rendelet partnerségi egyeztetési előírásainak figyelembe vételével Partnerségi Terv készült. Ennek keretében szakmai munkacsoportokat hoztunk létre, melyek folyamatosan figyelemmel kísérték a tervezési munkát és véleményezték az elkészült dokumentumokat. A munkacsoportokban szakmai, civil szervezetek és a környező települések vezetői vettek részt. A munkacsoportok összetételét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, a beérkezett véleményekkel és a tervezői válaszokkal együtt.A koncepcióhoz érkezett, el nem fogadott vélemények az alábbiak:


A 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet hatálya (1.§ (1)) kiterjed az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési építmények ... létesítésére és bontására. (2) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti építmények tervezőjére, építtetőjére, üzemeltetőjére és az elektronikus hírközlési építmény tulajdonjogával vagy használatot biztosító egyéb jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a 4. § szerinti közreműködőkre, továbbá a 26. § (9) bekezdése szerinti tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervezőkre. A 26.§ szerint a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti ITS-t megalapozó tanulmánynak az 1.16.3. pontját a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet hivatkozott melléklete alapján kell elkészíteni és csak TH besorolású tervező készítheti.

Tekintettel arra, hogy a rendelet hatályát tekintve nem vonatkozik a településfejlesztésre, így a javaslatot nem lehet figyelembe venni a megalapozó tanulmány véglegesítésénél.


Javaslatának V. pontjában kéri a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételét.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet nem vonatkozik az elkészítendő dokumentumokra, mert az 1. § (2) bekezdés (a vizsgálat lefolytatása mely esetekben kötelező) szerint nem releváns, mivel az 1. sz. mellékletében nem szerepel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján készülő Megalapozó vizsgálat, TK és ITS, valamint nem releváns, mert nem szab hatósági engedélyezési keretet. (ITS mentorral egyeztetett válasz).


Javaslatában hivatkozik 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet már nincs hatályban. Helyette a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet van hatályban. Ennek hatálya azonban nem terjed ki a településfejlesztésre, csak a településrendezéshez kapcsolódó tervezésre, ami nem tárgya jelen ITS tervezésnekÉpítésügyi és Örökségvédelmi hivatalának Állami Főépítésze:

Az állami főépítész terjedelmes véleményére az alábbiak szerinti választ adtuk ( a számozás a vélemény számozásának felel meg):

1. A 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete az állami főépítészt az ITS egyeztetési eljárásában részvevő államigazgatási szervek közé sorolja

2. A hivatkozott jogszabály 1. § (1) bekezdése szerint a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében kell elkészíteni az örökségvédelmi hatástanulmányt. Debrecen esetében ez a településrendezési eszköz felülvizsgálata során készül majd el.

3.2. Az ÉTV 7§ -ban szereplő elvek a koncepcióban a dokumentum jellegéből következő mélységig figyelembe lesznek véve. Ezek részletes kidolgozása ágazati koncepciók vagy stratégiák, illetve településrendezési eszközök szintjén történhet.

3.3.a és 3.3.b. pontokban írt javaslatok a stratégia készítés során lesznek figyelembe véve.

4-5. Jelen ITS készítési folyamat az ÉAOP 511/H-13 forrásból kerül finanszírozásra. A pályázat megvalósítását segítő útmutatók szerint a megalapozó vizsgálat készítése előtt a pályázónak el kell dönteni, mi a tervezés fókusza: stratégiai fejlesztési projektek kijelölése vagy településszerkezeti terv módosítása.

DMJV Önkormányzata a megalapozó tanulmány fókuszába az ITS és ezáltal a stratégiai projektek kijelölését helyezte, ebből kifolyólag ez nem a településrendezési eszközök módosítását szolgálja. A településrendezési eszközök módosításakor a hivatkozott jogszabályok természetesen figyelembe lesznek véve.

6. A hivatal a további egyeztetésbe bevonásra kerül a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint.

A levél Mellékletében jelzett észrevételekre:

I. Az 1181/2013. kormányhatározat 2. pont 2b pontja szerinti elvek az integrált településfejlesztési stratégia készítése kapcsán kerülnek figyelembevételre. Az ITS készítése nem településrendezési eszköz, ezért az OTrT-hez javasolt eszközök a településrendezési eszközök felülvizsgálatánál lesznek figyelembe véve.

II. A klíma stratégia önálló dokumentumként kell, hogy elkészüljön. Ezért az ITS-ben önálló fejlesztési elemként fog megjelenni annak elkészítése.

Külön levélben érkezett észrevételekre:

III-IV. Az ÉTV előírásai kapcsán tett észrevételek a településszerkezeti terv felülvizsgálata során kerülnek majd figyelembe vételre.

DMJV Önkormányzata a megalapozó tanulmány fókuszába az ITS és ezáltal a stratégiai projektek kijelölését helyezte, ebből kifolyólag jelen ITS készítése nem a településrendezési eszközök módosítását szolgálja.

A koncepcióra adott javaslatok közül az a)-c) pontokban megfogalmazott javaslatok figyelembe lesznek véve, míg a d) és e) pontokban megfogalmazott intézkedések és koncepciók a döntéshozók felé továbbításra kerülnek.


Az ITS-hez érkezett vélemények ismertetését és az azokra adott tervezői válaszokat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.


A beérkezett véleményeket DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 102/2013. (V. 30.) határozatával elfogadott, „A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól” szóló Szabályzat 3. pontjának értelmében az egyeztetett véleményeket DMJV Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés üléséig megtárgyalja.

A fentiek alapján átdolgozott Koncepcióról és ITS-ről szükséges újra dönteni a Tisztelt Közgyűlésnek, mely dokumentumok az alábbiak:


  1. Településfejlesztési Koncepció


Az elkövetkező időszakban a Debrecenben végbemenő fejlesztések alapján a város jövőképét jelenti, amely rögzíti a város jövőbeli állapotának legfontosabb jellemzőit. Egyaránt vonatkozik a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint Debrecen térségi szerepére.


  1. Integrált Településfejlesztési Stratégia


Az integrált településfejlesztési stratégia egy 7 évre szóló, középtávú dokumentum, amelynek célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Debrecen 2014-2020 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az ITS a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve városrészeket jelöl ki és elemez, amelyekre vonatkozón olyan városrészi célok kerülnek meghatározása, amelyek középtávú megvalósítása a kívánt irányba mozdítja el az adott városrész fejlődését. A korábbi tervezési időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiához képest jelentős változást jelent az ITS tervezése kapcsán, hogy a tervezett beavatkozások nem csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a dokumentum a széles körű projektgyűjtésnek köszönhetően a városban 2014-2020 között, más szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztést felöleli és rendszerezi.


A Rendelet 30. és 31. §-ai kimondják, hogy az elfogadott Koncepciót és ITS-t az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, valamint az elfogadás tényéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a Határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat


A Közgyűlés

Kósa Lajos polgármester előterjesztésére, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. és 31.§-ai alapján, figyelemmel a 96/2014. (V. 29.) határozatban foglaltakra


  1. / elfogadja a „Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” és „Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” végleges változatát a melléklet szerint.


  1. / Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő dokumentumoknak az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.


Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester


  1. / Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő dokumentumok elfogadásáról, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételéről értesítse az egyeztetésben részt vetteket és az állami főépítészt.


Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: a polgármesterA határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2014. szeptember 10.
Kósa Lajos

polgármester