E L Ő T E R J E S Z T É S


Előterjesztő:Dr. Papp László

Tárgy:„A Debrecen, Egyetem sgt. 75. szám alatt található egykori Móricz Zsigmond Kollégium ingatlanának értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat értékelése

Iktatószám:-/2015

Ügyintéző:Tripsánszki Bernadett

Feladatot jelent:Racsmány Gyula László
Dr. Papp László

Véleményező bizottságok:Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2015.02.17.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Fejesné dr. Terdik EddaMellékletek:


Pályázat (az előterjesztés 2. sz. melléklete)

19/2015. (I.29.) határozat (az előterjesztés 1. sz. melléklete)
Tisztelt Közgyűlés!


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a 20975 hrsz-ú, „kollégium” megnevezésű, 4866 m2 területű, a valóságban Debrecen, Egyetem sgt. 75. szám alatt található, egykori Móricz Zsigmond Kollégium ingatlana.


A Közgyűlés a 249/2014. (XI.27.) határozatával az ingatlan értékesítésének módjaként nyilvános pályáztatást határozott meg a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint, oly módon, hogy a pályázat benyújtása kétféle módon lehetséges:
A pályázati felhívásra vonatkozó közlemény 2015. január 30. napján a Hajdú-Bihari Napló és a Magyar Nemzet című napilapokban jelent meg. A pályázati felhívás 2015. január 30. napján feltöltésre került a www.debrecen.hu internet címre.

A pályázati felhívásban szerepel, hogy a kiíró fenntartja jogát arra, hogy – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.


A felhívásban előírt határidőn belül – 2015. február 16. napján 10.00 óráig – egy pályázat került benyújtásra. A pályázat bontására 2014. február 16. napján 10.00 órakor közjegyző jelenlétében került sor, aki megállapította, hogy a pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt alaki és formai követelményeknek.


A pályázati ajánlattevő a Héliker Ingatlan Kft. (4030 Debrecen, Rigó u. 1., képviseli: Kotosmann Zoltán ügyvezető), aki a pályázat tárgyát képező ingatlant 364.500.000,- Ft vételár ellenében kívánja megvásárolni.


A pályázó a pályázatához csatolta a beépítési elképzeléseinek bemutatását, jogilag kötelező erejű nyilatkozatait a pályázati feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére, a vételár összegére és teljesítésére, az ajánlati kötöttségre, valamint a meghiúsulási kötbér megfizetésére vonatkozóan. A pályázó a pályázati felhívásban előírt 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték megfizetését igazolta, cégkivonatát és aláírási címpéldányát csatolta.


A pályázó a megvásárolni kívánt ingatlanon a jelenlegi épület lebontását követően egy új, korszerű, a mai modern igényeket minden tekintetben kielégítő épület megvalósítását tervezi, mely alkalmas lenne arra, hogy a Debreceni Egyetemen tanuló magyar és külföldi diákok megfelelő elhelyezését magas, a négycsillagos szállodai minőséget közelítő apartmanokban biztosítsa a Debreceni Egyetem közelében.


Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan forgalmi értékét jelenlegi állapotában 647.750.000,- Ft összegben állapították meg. A szakértők - figyelembe véve a bontás várható költségeit, a bontás során kinyerhető bontási anyagból realizálható bevételeket - az ingatlan, mint építési telek forgalmi értékét 373.450.000,- Ft összegben határozták meg.


A leírtak ismeretében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy „A Debrecen, Egyetem sgt. 75. szám alatti ingatlan értékesítése” tárgyú nyilvános pályázatot nyilvánítsa eredményesnek és a pályázat nyertesének a Héliker Ingatlan Kft.-t hirdesse ki, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek, valamint a pályázati célnak azzal, hogy az ingatlan vételárát – elfogadva a pályázó ajánlatát – 364.500.000,- Ft összegben határozza meg. Az ingatlan vételára Áfa mentes.


A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslatA Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése, a 22. § a.) pontja, a 23. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint a 24-26. §-ai alapján, figyelemmel a 19/2015. (I.29.) határozatra


1./ „A Debrecen, Egyetem sgt. 75. szám alatt található egykori Móricz Zsigmond Kollégium ingatlanának értékesítése” tárgyú nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja.


2./ A pályázat nyertesének a Héliker Ingatlan Kft.-t (4030 Debrecen, Rigó u. 1., képviseli: Kotosmann Zoltán ügyvezető) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek, valamint a pályázati célnak.


3./ A pályázat tárgyát képező 20975 hrsz-ú „kollégium” megnevezésű, 4866 m2 területű, a valóságban Debrecen, Egyetem sgt. 75. szám alatti ingatlan vételárát – elfogadva a pályázó ajánlatát – 364.500.000,- Ft (Áfa mentes) összegben határozza meg azzal, hogy a pályázó a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 45 napon belül egyösszegben köteles megfizetni az Önkormányzat részére.


4./ A pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül a bontási tevékenység végzéséhez szükséges eljárást kezdeményezni az illetékes I. fokú építésügyi hatóságnál, továbbá köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésének napjától számított 300 napon belül a meglévő felépítményt teljes körűen elbontani. A nyertes pályázó által befizetett 50.000.000,- Ft összegű pályázati biztosíték, a bontási kötelezettség teljesítésének biztosítására meghatározott 50.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fedezeteként, az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában óvadékká alakul át.


5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyertesét a Közgyűlés döntéséről értesítse és az adásvételi szerződést készítse elő, gondoskodjon az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséről, valamint felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: az értesítésért, az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséért, az

adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester


A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges!
Debrecen, 2015. február 16.

Dr. Papp László polgármester