DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

37/2000. /XI. 29./ Kr. rendelet

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az 1. § (6) bekezdése, valamint a módosított 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város (továbbiakban: város) jelképeit használó természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre.

I. fejezet

A város címere, pecsétje és zászlaja

2. § (1) A város címere, pecsétje és zászlaja a város történelmi múltjára, fejlődésének folytonosságára utaló és díszítő jelképek.

(2) A címer, a pecsét és a zászló (díszzászló) leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A címer és a zászló hiteles arány és alak szerinti ábrázolását a rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

A címerhasználat köre

3. § (1) A címert engedély nélkül lehet használni:

a./ Debrecen Megyei Jogú Város díszzászlóján,

b./ a Közgyűlés, annak bizottságai, a településrészi önkormányzat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által kiadott kiadványokon,

c./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és szervei, intézményei épületein, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben és házasságkötő termeiben,

d./ a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken, tudományos konferenciákon, kulturális- és sportrendezvényeken, emléküléseken és kiállításokon úgy, hogy az az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,

e./ a Közgyűlés, illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Közgyűlés által adományozott kitüntetéseken,

f./ a Közgyűlés bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a helyi önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített levélpapíron, névkártyákon és arcképes igazolványokon,

g./ a kisebbségi önkormányzat(ok) épületein, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben, rendezvényein, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön,

*h./ a Debrecen Város Borát tartalmazó palackokon elhelyezett, az 5. mellékletben évszámmal szereplő címkén.

(2) A címert kizárólag engedéllyel lehet használni különösen:

a./ a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,

b./ a várost érintő kiadványokon, a 3. § (1) bekezdés b./ pontjában foglaltak kivételével,

c./ a városban rendezett hazai és nemzetközi kulturális, szakmai és sportrendezvényeken, bajnokságon,

d./ a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon,

e./ a 3. § (1) bekezdésében nem említett egyéb esetekben.

A címer használatának módja

4. § (1) A védjegyről szóló törvény rendelkezései alapján a címert védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek nem használhatják fel.

(2) A címert kizárólag az e rendeletben meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.

(3) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, a polgármester engedélyezheti, hogy a címert kizárólag a tárgy anyagának színeiben (fém, fa, bőr, kerámia stb.), de a címertan általános szabályainak megtartásával készítsék el.

(5) A címernek az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon történő ábrázolásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány, stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

A pecsét használatának köre, módja

5. § (1) A pecsét a felsorolt esetekben használható:

a./ a Közgyűlés vagy Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön, kiadott kiadványokon, felhívásokon, programokon, terveken, az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,

b./ a Közgyűlés, illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken, emléklapokon,

c./ az önkormányzat nemzetközi megállapodásain, szerződésein.

(2) A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egyet-egyet kell előállítani, és azokat a polgármester hivatali helyiségében kell elhelyezni.

(3) A pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medált a polgármester láncfüggesztéssel a közgyűléseken és más protokolláris alkalmakkor viselheti.

A városzászló használatának köre

6. § (1) A város zászlója engedély nélkül használható:

a./ a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületeken állandó jelleggel kitűzve,

b./ a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek előtti árbócon felvonva nemzeti ünnepeken, Debrecen Város Napján, a Közgyűlések alkalmával, az Önkormányzat rendezvényein és ünnepségein,

c./ a polgármester irodájában és a közgyűlések helyszínén,

d./ az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben,

e./ a városi kisebbségi önkormányzat(ok) tanácskozótermeiben,

f./ közterületeken és középületeken nemzeti ünnepek alkalmával, Debrecen Város Napján, a debreceni kulturális nagyrendezvények alkalmával.

(2) Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlóját használni különösen:

a./ hazai és nemzetközi kulturális, szakmai és sportesemények és rendezvények alkalmával, a 6. § (1) bekezdés f./ pontja kivételével,

b./ megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,

c./ cserezászlóként és elismerésként,

d./ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,

e./ a 6. § (1) bekezdésében nem említett egyéb esetekben.

A városzászló használatának módja

7. § (1) a városzászló a Magyar Köztársaság zászlaját nem helyettesítheti.

(2) A város zászlaját kizárólag hiteles alakban, méretarányok és színek megtartásával szabad megjeleníteni.

(3) a városzászlót a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott méretű, nyers színű, illetve fehér zászlórúdra erősítve kell kitűzni, vagy nyers színű, illetve fehér árbocra kell felvonni, melynek környezete a lobogóhoz méltóan esztétikus és tiszta.

(4) A városzászlót rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell.

(5) Az állandó jelleggel kitűzött városzászlót legalább évente – elhasználódás esetén egy év letelte előtt is – cserélni kell.

A „Debrecen” név használatának köre

*7/A. § (1) A „Debrecen” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban: „Debrecen” név) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezésükben, természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon,
dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken engedéllyel vehetik fel vagy használhatják.

(2) Nem engedélyköteles

a) a Közgyűlés és szervei, a Közgyűlés által alapított intézmények, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek névhasználata,

b) a költségvetési szervek névhasználata,

c) az a névhasználat, amely jogszabály rendelkezésén alapul.

II. fejezet

A címer- és zászlóhasználat engedélyezése

8. § (1) A címer és a zászló meghatározott használatát, ábrázolását vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a jogosult kérelmére a polgármester engedélyezi.

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.

(3) A kiadott engedély szólhat:

a./ eseti jelleggel,

b./ határozott időtartamra,

c./ határozatlan időtartamra.

*8/A. § (1) Kereskedelmi célú felhasználás esetén a címer vagy zászló használatáért díjat kell fizetni. Minden más esetben a használat díjmentes.

(2) A díj az előállítani kívánt termék fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül egyszeri 10.000 Ft.

(3) A díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi.

9. § (1) A címer vagy zászló használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ az engedélyt kérő megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét) tevékenységi körét,

b./ a címer vagy zászló felhasználásának, illetve előállításának célját,

c./ előállítás esetén az előállítani kívánt (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék mennyiségét,

d./ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,

*e./ hatályon kívül helyezve,

f./ a használat időpontját, időtartamát.

(2) Címerrel vagy zászlóval díszített (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék előállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a tárgy tervét, majd elkészülte után a kérelmező köteles a termék egy példányát vagy annak fénymásolatát az engedélyezőnek átadni.

10. § A kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége (pl.: az áru minősége, jellege stb.) indokolttá teszi-e a címer vagy zászló használatát, az alkalmas- e a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására.

Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania.

11. § A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a./ a használatra jogosított megnevezését és címét, illetve székhelyét,

b./ az engedélyezett használati cél megjelölését,

c./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,

d./ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

e./ a használat, illetve az engedély időtartamát,

*f./ díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.

12. § (1) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a./ az ügyszámot, a határozat keltét,

b./ az engedély jogosultjának (képviselőjének) nevét, (elnevezését) és lakcímét (székhelyét, telephelyét),

c./ az engedélyezett használat céljának megjelölését,

d./ az engedély időtartamát,

*e./ díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.

*13. § Az engedélyt a polgármester visszavonja

- ha a címer vagy zászló használata vagy a forgalomba hozatal módja méltatlan a város rangjához, hírnevéhez,

- az a város lakosságának jogait és jogos érdekeit sérti,

- az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás esetén,

- a 8/A. §-ban foglaltak szerint meghatározott díj fizetésének elmulasztása esetén.

*13/A. § A „Debrecen” név használatának engedélyezésére a 8.-13. §-ban foglaltakat a 8/A. § kivételével megfelelően kell alkalmazni.

III. fejezet

A közterületek és középületek fellobogózásáról

14. § (1) A Magyar Köztársaság zászlaját (lobogóját) állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni:

a./ a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületeken vagy épületek előtt,

b./ az önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények épületén vagy épülete előtt.

(2) A Magyar Köztársaság zászlaját nemzeti ünnepek alkalmával közterületen, különösen a városközpontban ki kell tűzni vagy fel kell vonni.

15. § Debrecen Megyei Jogú Város Millenniumi zászlaját állandó jelleggel, tekintélyt biztosító környezetben ki kell tűzni a Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. szám alatti épületének Nagytanácstermében.

Ellenőrzés

16. § A Magyar Köztársaság és a város zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a Debreceni Közterület-felügyelet gondoskodik.

IV. fejezet

Szabálysértési rendelkezések

*17. § hatályon kívül helyezve

V. fejezet

Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet Debrecen Város Napján, 2001. április 11-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Debrecen Megyei Jogú Város címeréről és használatának szabályozásáról szóló 2/1990. /XII. 28./ Kr. sz. rendelet, valamint a város zászlajáról és használatáról szóló 4/1974. /XII. 12./ Tr. számú rendelet és az azt módosító 2/1989. /III. 14./ Tr. sz. rendelet.

*19.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város címerének leírása:

Egyenesen fennálló égszínkék hadipajzs, alján három csúcsú halomból képzett zöld mező, középen zöld lombkoronájú pálmafa emelkedik. Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, feje körül arany dicskoszorú, három lábával két nyitott könyvön, felemelt és kissé behajlított jobb első lábával aranyszínű kereszt rúdját tartja, a kereszten lecsüngő és szétterjesztett, fehér kereszttel hímzett veres lobogó. A bárány egész testének súlyával a pajzs jobb oldal felé fordul és lép. A pajzs tetején nyílt sisak felett a koronán kiterjesztett szárnyú, mellén zöld borostyán koszorút viselő, felemelt fejű és kitátott szájú főnix madár, mely a koronából felcsapó lángoknál magát perzseli. A sisak felső részéről balról veres és fehér, jobbról arany és kék színű címerrojtok futnak le szorosan a sisakhoz, illetve a pajzshoz simulva. A főnix madár feje felett tündöklő nap látható.

Debrecen Megyei Jogú Város pecsétjének leírása:

A város pecsétje a címer hiteles, kicsinyített rajzolata, körben a "Debrecen Megyei Jogú Város" felirattal.
A pecsét lenyomatát tartalmazó kördíszítésű ezüst medalion 90 mm átmérőjű, a tömör érem átmérője 70 mm, a hozzá tartozó ezüstlánc 85 cm hosszúságú.

Debrecen Megyei Jogú Város zászlajának leírása:

Debrecen város zászlaja 2:3 oldalarányú, vízszintes téglalap alakú, három 1/4-2/4-1/4 arányú, kék-sárga-kék színű vízszintes sávból áll.
Mérete: 100 cm x 150 cm, 150 cm x 225 cm, 200 cm x 300 cm.

A díszzászlót címer díszíti. A címer középpontja egybeesik a zászló oldalfelező merőlegeseinek metszéspontjával, magassága megegyezik a zászló sárga sávjának magasságával.

2. számú melléklet


4. számú melléklet

A városzászló és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek:

Zászló

Zászlórúd

100x150 cm

2,5 m

150x225 cm

3,5 m

200x300 cm

4 m

Lobogó és hozzá tartozó árbocméretek:

Lobogó

Árboc

100x150 cm

6 m

150x225 cm

9 m

200x300 cm

12 m


*5. melléklet a 37/2000. (XI. 29.) Kr. rendelethez

Debrecen Város Borát tartalmazó palackokon elhelyezett címke:* kiegészítette DMJV 20/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. június 1-jétől.

* kiegészítette DMJV 20/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. június 1-jétől.

* módosította a 44/2009. (XI. 30.) Ö.r. Hatályos 2009. november 30-tól.

* hatályon kívül helyezte a 44/2009. (XI. 30.) Ö.r. Hatálytalan 2009. november 30-tól.

* kiegészítette a 31/2005. (IX. 16.) kr. rendelet. Hatályos 2005. szeptember 20-tól.

* kiegészítette a 31/2005. (IX. 16.) kr. rendelet. Hatályos 2005. szeptember 20-tól.

* módosította a 31/2005. (IX. 16.) Kr. rendelet. Hatályos 2005. szeptember 20-tól.

* kiegészítette DMJV 20/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. június 1-jétől.

* hatályon kívül helyezte DMJV 24/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan 2012. április 30-tól.

* kiegészítette a 44/2009. (XI. 30.) Ö.r. Hatályos 2009. november 30-tól.

* kiegészítette DMJV 20/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. június 1-jétől.