DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete*

Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/B. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. §

Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelme, ennek érdekében a városkép megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok meghatározása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok előzetes tisztázása, az eljárási szabályok rögzítése.

2. Településképi véleményezési eljárás

2. §

(1) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye az 1. mellékletben meghatározott esetekben a főépítész, a 2. mellékletben meghatározott esetekben a helyi építészeti és műszaki tervtanács szakmai álláspontján alapul.

(2) A településképi vélemény kialakítása során – a vonatkozó kormányrendeletekben meghatározottakon túl – az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) kialakult település (telek) szerkezetnek való megfelelőség,

b) a védendő (megmaradó) adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

c) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

d) vertikális megfelelőség,

e) területfelhasználás megfelelősége.

3. Településképi bejelentési eljárás

3. §*(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Debrecen építészeti örökségnek védelméről szóló helyi önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: helyi értékvédelmi rendelet) meghatározott helyi területi védelem alá tartozó területen és Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló helyi rendeletben (a továbbiakban: helyi építési szabályzat) meghatározott lakózóna (L) területén a 3. mellékletben meghatározott – közterületről vagy közforgalom céljára átadott magánterületről vagy közforgalom által használt területről látható – építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek, reklámelhelyezések, továbbá az építmények rendeltetésének megváltoztatásának egyes eseteiben, a választási kampányidőszakban elhelyezésre kerülő, a választási eljárásról szóló törvény szerinti plakát kivételével.

(2) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során – különösen – az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) építési szabályoknak való megfelelőség,

b) kialakult település (telek) szerkezetnek való megfelelőség,

c) a védendő (megmaradó) adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

d) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

e) vertikális megfelelőség,

f) területfelhasználás megfelelősége.

(3) Amennyiben a tevékenység megfelel az (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről igazolást állít ki, melynek érvényességi ideje – ha az igazolás másképpen nem rendelkezik:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén 1 év

d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,

e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.

(4) A településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(5) Amennyiben a polgármester igazolást nem állít ki, azt megadottnak kell tekinteni a (3) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan.

(6) A bejelentés elmulasztása, a polgármester döntésének megszegése esetén e magatartás megszegőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

4. Településképi kötelezés

4. §

(1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben a hirdetőberendezés nem felel meg a helyi reklámrendeletben meghatározott szabályoknak (elhelyezés, létesítés, megjelenés, méret, stb.), különösen, ha a hirdetmény és hirdető berendezése:

aa) állapota nem megfelelő,

ab) megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető,

ac) nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez;

b) a helyi építészeti értékvédelem érdekében, amennyiben a településképi elem (egyedi és területi) fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata nem felel meg a helyi értékvédelmi rendeletben meghatározott előírásoknak, különösen ha:

ba) az épületek

- jókarban tartására,

- homlokzati elemeinek, színezésének védelmére,

- egységes megjelenésének biztosítására,

- rendeltetésnek megfelelő funkciójának megőrzésére,

bb) az építési övezetre előírt zöldterület biztosítására,

bc) a telek területfelhasználási szabályoknak megfelelő használatára,

bd) építkezések átmeneti állapota keretében a terület adottságának megfelelő szintű bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályokkal ellentétes.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

5. Helyi építészeti és műszaki tervtanács

5. §

(1) A polgármester Debrecen város környezete, illetve épített környezetének védelme, alakítása szempontjából jelentős, a helyi építészeti érték védelmét és a településkép alakítását érintő építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése, valamint a vonatkozó jogszabályok és a városépítészeti érdekek összehangolt érvényre juttatása érdekében Építészeti-Műszaki Tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet, melynek eljárási szabályait a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet keretei között e §-ban határozza meg.

(2) A Tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész.

(3) Az elnök tervtanácsi tagot határozott időre, legfeljebb négy évre bízhat meg. Ha a megbízást kizáró körülmény, feltétel a megbízást követően merül fel, az elnök a megbízást haladéktalanul visszavonja.

(4) A Tervtanács 5 taggal és az elnökkel vagy helyettesével határozatképes.

(5) A Tervtanács e rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben alakít ki szakmai álláspontot, melyet a polgármester a településképi véleménye kialakítása során figyelembe vesz.

(6) A beterjesztett építészeti-műszaki tervdokumentációról – az elnök jóváhagyásával – az üléssel egy időben, a napirend tárgyalásának bezártáig, elektronikus úton (faxon, interneten, illetve videokonferencia jelleggel) is lehet véleményt nyilvánítani, illetve szavazni. Az ily módon történő véleménynyilvánítás, illetve szavazás további szabályait a Tervtanács ügyrendje tartalmazza.

(7) A tervtanácsi tagok álláspontját az elnök foglalja össze. A Tervtanács többségi szavazással hozza meg a véleményt.

(8) A tervtanácsi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő tagok és a jegyzőkönyvvezető aláírással hitelesítenek.

(9) A Tervtanács működéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzat biztosítja, melyek fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

(10) A Tervtanács véleményezési eljárása díj- és illetékmentes.

(11) A Tervtanács tagjait, elnökét ülésenként, részvétel esetén a köztisztviselői illetményalap 150%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(12) Az elnök egyes beterjesztések részletes vizsgálatára bírálót kérhet fel, a felkért bírálót megbízásonként 20.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(13) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal feladatkör szerint illetékes szervezeti egysége látja el.

(14) A Tervtanács működésének és eljárásának egyéb szabályait – ideértve az elnök és a tagok vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályozást is – a Tervtanács ügyrendje határozza meg, melyet a Tervtanács elnökének javaslata alapján a Tervtanács fogad el.

6. Záró rendelkezések

6. §

E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

7. §

A Tervtanácsra vonatkozó rendelkezéseket a hatályba lépést követően kezdeményezett véleményezési eljárásokban kell alkalmazni.

8. §

Hatályát veszti a Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának működési rendjéről szóló 36/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.


Dr. Szekeres Antal sk.

jegyző

Kósa Lajos sk.

polgármester1. melléklet a 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez


Építmények,

amelyek építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló

építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz

a polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozza
1. Helyi területi védelem alatt álló ingatlanokon

a) a 20 m2-t meghaladó épület, a 2. számú mellékletben meghatározottak kivételével

b) valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstől függetlenül, amelyek nettó összalapterületének nagysága meghaladja 300 m2-t, de nem haladja meg az 1.200 m2-t,

2. Önálló reklámtartó építmény, melynek a mérete az építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység után meghaladja

a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

3. Helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények.

4. Közterületen önálló kert, park.
2. melléklet a 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez


Építmények,

amelyek építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló

építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz

a polgármester településképi véleményét a helyi építészeti és műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozza


1. Helyi védelem alatt álló építmény.

2. Közterületen, közlekedési területen, és a Nagykörúton belüli területen (Nyíl u.- Rakovszky D. u. - Hajnal u. - Wesselényi u. - Erzsébet u. - Külsővásártér - Nyugati u. - Pesti u. - Böszörményi út -Füredi út - Hadházi u. által alkotott körút), valamint a különleges beépítésre szánt területen lévő építmény.

3.Tömbtelek építménye.

4. Valamennyi olyan építmény és építmény együttes rendeltetéstől függetlenül, amelyek nettó összalapterületének nagysága az 1.200 m2-t meghaladja.

5. Háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmény.

6. A cívis és a villanegyedi építészeti karakterű zónába tartozó építmény.

7. Lakóparkokban, telepszerű, illetve sorházas beépítésű területen épület, épületegyüttes, legalább 3 szomszédos önálló épületegység esetében;

8. Az úgynevezett „generációs” lakásokat is tartalmazó lakóépületek, melyeknél a lakásszám a „generációs” lakásrészeket is önálló lakásegységnek tekintve eléri a 6 egységet.


3. melléklet a 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez


Településképi bejelentéshez kötött tevékenységekI. Építési tevékenységek


1. Az építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) változatlan formában újjáépíteni.

2. A három lakásnál kisebb lakóépület kivételével minden meglévő épület homlokzatfelületének színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, az épületek helyi reklámrendelet szerinti reklámcélú megvilágítása.

3. Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) megbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

6. Műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építése, és meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése vagy átalakítása kivételével - kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

7. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m3 térfogatot és a 2,5 m gerincmagasságot, de nem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és a 3,0 m gerincmagasságot, valamint a 10 m2 alapterületet.

8. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek a mérete az építési tevékenység után sem haladja meg

a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

9. Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

a) vendéglátó, kereskedelmi, sportolásra, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény.

10. Utcai kerítés építése.

11. Szellőző-, klímaberendezés építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

12. Önálló elektronikus hírközlési építmény.II. Reklámok elhelyezése


1. A helyi értékvédelmi rendeletben meghatározott helyi területi védelem alá tartozó területen a hirdető-berendezések, hirdetmények létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló helyi önkormányzati rendeletben (helyi reklámrendelet) meghatározott valamennyi hirdetmény, hirdető-berendezés, létesítése, elhelyezése.

2. A helyi reklámrendeletben - a védett terület kivételével - belterületen létesíthető, elhelyezhető hirdetményre, hirdetőberendezésre meghatározott feltételektől (méret, darabszám, elhelyezési mód, stb.) eltérő hirdetmény, hirdetőberendezés létesítés, elhelyezés, az 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó cégtábla és az 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben térbeli vagy festett betűkből álló felirat kivételével.III. Építmények rendeltetésének megváltoztatása


Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozás tervéről szóló helyi önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: helyi építési szabályzat) 6. § (5) bekezdése szerinti rendeltetés megváltoztatások, különösen ha:

a) az új rendeltetés parkoló igénye növekszik,

b) lakó rendeltetés más rendeltetésre változik,

c) meglévő rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre változik.

*A Közgyűlés a rendeletet a 2012. december 13-ai ülésén fogadta el.

* módosította DMJV 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.