DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete*

a hirdetmények, hirdető-berendezések, létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdésének aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/B. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

Debrecen Megyei Jogú Város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek védelme érdekében a hirdető-berendezések, hirdetmények (különösen a reklám, reklámberendezés) elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról szóló szabályozási rend megalkotása.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása tekintetében hirdető-berendezésen, hirdetményen és azok egyes típusain az alábbi fogalmakat kell érteni:

1./ hirdetmény: olyan tájékoztatás, információ, jelzés, közlés, illetve megjelenítési mód, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, továbbá a vállalkozás, illetőleg a magánszemély nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, valamint áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő, illetőleg hirdető-berendezés útján vagy önállóan közzétett, az emberi tudatra befolyást gyakorló információk (utalások, figyelemfelhívások) írásos, képi vagy hangi – közterületről érzékelhető – megjelenítése oly módon, hogy azok bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak, és képzettársításra ösztönöznek.

2./ hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül - hirdetmény megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet.

3./ útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen:

a) idegenforgalmi eligazítás (jellemző hirdető berendezései különösen: várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, műemlékek, emlékművek irányait jelző táblák, testvérvárosok irányát jelző oszlop, stb.);

b) közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás - a menetrend szerinti közösségi közlekedési járatok megállóhelyeit jelző táblák kivételével - (jellemző hirdető berendezései különösen: tájékoztató táblák, szerkezetek, stb.);

c) egyéb közérdekű tájékoztatás (jellemző hirdető berendezései különösen: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, gazdasági, kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molinó, zászló, stb.).

4./ választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény (jellemző hirdető berendezései különösen: választási plakát, hirdetőtábla, molinó, zászló, stb.).

5./ reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben szabályozott gazdasági reklám, melynek jellemző hirdető berendezései:

a) reklámberendezés, különösen: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molinó, zászló, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, stb.;

b) cégér: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növelő figurális épülettartozék;

c) molinó: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

6./ címjelző- és cégjelző hirdetmény:

a) címjelző hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szervek (költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, címére, elérhetőségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenítő hirdetmény. Jellemző hirdető berendezései különösen: a címtábla, címjelző szerkezet, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, totemoszlop, stb.;

b) a cégjelző hirdetmény jellemző hirdető berendezése különösen: a cégtábla, továbbá szerkezet, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, totemoszlop, stb.

7./ címtábla: nem vállalkozás által végzett tevékenység esetén a tevékenységre, annak folytatójára, továbbá címére, elérhetőségére vonatkozó információkat megjelenítő felirat.

8./ cégtábla: vállalkozás azonosítására, nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének közlésére szolgáló, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál, reklámot nem tartalmazó felirat.

9./ pavilon: a helyi építési szabályozási előírásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmény.

10./ paviloncsoport: olyan legalább 3 db önálló vagy részben összeépült pavilont tartalmazó épületegyüttes, melyek különálló épületek esetén 10 m-nél közelebb állnak egymáshoz és azok kialakítása egységes építészeti arculatban történik. Paviloncsoport részének tekintendő az adottságként meglévő vagy azzal együtt tervezett közmű felépítmény (trafóház).

11./ falfestés (graffiti, reklámgrafika): méretétől függetlenül minden, eredetileg más funkcióra létrehozott épület, építmény, létesítmény (pl.: házfal, kerítés, bútor, műtárgy stb.) felületén közvetlenül festéssel készített grafikai mű, amely nem az épület tervezett részeként jött létre. Nem minősül falfestésnek, ha az szabványbetűkkel és monokróm módon létesített cégjelzés (cégfelirat), címfelirat, cégtábla megjelenítését szolgálja.

12./ idejét múlt hirdetmény: minden olyan hirdetmény, amely meghatározott időpont(ok)hoz, évszakokhoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról nyújt tájékoztatást, és az azon feltüntetett időponttól számított 3 nap eltelt, vagy amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette.

13./ épületek reklámcélú megvilágítása: az épület homlokzatának fényfüzérrel vagy mozgó, változó színű fényekkel történő megváltoztatása.

14./ totemoszlop: fa, műanyag vagy fém felületű címjelző- és cégjelző hirdetmény, amely nem papír alapon megjelenített ábrázolást hordoz, magasságának és szélességének hányadosa legalább 3, illetve vastagsága az oszlop teljes magasságában legalább 30 cm.

15./ védett területek: Debrecen építészeti örökségének védelméről szóló helyi önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: helyi értékvédelmi rendelet) meghatározott helyi területi védelem alá tartozó területek.

3. Közös szabályok

3. §

(1) A város területe e rendelet alkalmazása szempontjából 3 szabályozási területre oszlik, amelyek az alábbiak:

a) Belterület

b) Védett területek

c) Külterület

(2) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély szükséges, az adott eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni.

(3) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély nem szükséges, de településképi bejelentési eljáráshoz kötött, Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló helyi rendelet (a továbbiakban: helyi településképi rendelet) bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

(4) Hirdető-berendezés még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét.

(5) A hirdető-berendezés felülete a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret) értelmezendő, függetlenül a rá helyezett hirdetés, reklám nagyságától. Szerkezetileg több elemből álló berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az összefüggő szöveg körbehatárolt idomainak felületét kell figyelembe venni.

(6) Nem szabad elhelyezni közterületen

a) a szolgáltatás igénybevételére invitáló, vagy terméket reklámozó mobil reklámcélú hirdetményt (megállító táblát, bábut, árut, stb.), kivéve a vendéglátó helyek, teraszok bejáratánál elhelyezett árjegyzéket.

b) plakátragasztásra szolgáló hordozó felületeket.

(7) Az épülethomlokzat részét képező kirakatok üvegezésére dekorációt, feliratot elhelyezni nem szabad, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégjelzést, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 10%-át, vagy ha a dekoráció, felirat az építmény tervezett, engedélyezett, bejelentett része.

(8) Molinó csak az 1. mellékletben meghatározott helyen helyezhető el feltéve, hogy külön jogszabály rendelkezéseivel nem ellentétes.

*(9) Választási kampány idején választási hirdetményt elhelyezni a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint lehet. E rendelet szabályait a választási kampányidőszakban elhelyezésre kerülő, a választási eljárásról szóló törvény szerinti plakát vonatkozásában nem kell alkalmazni.

(10) A kirakatban elhelyezett reklámok, kirakatberendezések esetében is alkalmazni kell a jókarbantartás, esztétikus megjelenés követelményeit.

(11) Épületek reklámcélú megvilágítása csak településképi bejelentési eljárás keretében lehetséges, kivéve az adventi időszakban – amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10-ig tart. Ezen időszakban az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő díszítése településképi bejelentés és véleményezés nélkül történhet.

(12) Paviloncsoport esetén hirdetőberendezést elhelyezni csak a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében lehet.

(13) Az elhelyezett hirdető-berendezés, közzétett hirdetmény eredeti állapot megőrzése érdekében történő folyamatos karbantartása a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó feladata és kötelessége.

II. Fejezet

A hirdetmények és hirdető-berendezéseik létesítésének, elhelyezésének szabályai területenként

4. Belterület

4. §

(1) A területen elhelyezhető:

*a) Kerítésen, előkertben ingatlanonként, épület homlokzatán rendeltetési egységenként,

aa) egy darab önállóan létesítendő cégtábla legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, vagy egy darab térbeli vagy festett betűkből álló felirat legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, valamint egy darab cégér;

ab) 1 db 40x30 cm méretet meg nem haladó nyomtatott hirdetmény;

ac) az adott ingatlan eladásáról, bérbeadásából szóló, legfeljebb 70 x 100 cm befoglaló méretű merev hordozó felületű nyomtatott hirdetmény.

b) új épület építése, az épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló felületének legfeljebb 15%-ára nyomtatott reklámcélú hirdetmény feltéve, hogy a felület további részén nyomtatva, eredeti nagyságban ábrázolva van az építendő új épület, vagy a felújítással kialakítandó homlokzat látványképe;

c) e rendelet 2. melléklete szerint kialakított útbaigazító hirdetmény;

d) alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmény 14 napnál nem hosszabb ideig legfeljebb 4 m2 felülettel;

e) építési munkaterületen legfeljebb 4 m2 felületnagyságú, az építkezések, beruházások adatait tartalmazó tábla.

(2) A területen az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltak kivételével nem lehet elhelyezve ingatlan előkertjében hirdetmény, kivéve a 3 méter magasságot meg nem haladó méretű totemoszlopot.

(3) Az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltaktól eltérő hirdetményeket – a címtábla kivételével – elhelyezni a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében lehet.

5. Védett területek

5. §

Az önkormányzat külön rendeletével védetté nyilvánított területen hirdetményt és hirdető-berendezését elhelyezni az 4. §-ban meghatározott módon, méretben és darabszámban lehet a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében.

6. Külterület

6. §

A körzet területén hirdető-berendezés a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint helyezhető el.

7. Hirdető-berendezések eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok

7. §

(1) Haladéktalanul el kell távolítani:

a) ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett,

b) idejét múlt,

c) nem megfelelően karbantartott,

d) egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú,

e) a városképbe nem illeszkedő

hirdető-berendezést.

(2) Amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó a berendezést nem távolítja el, - a településképi kötelezési eljárás szabályai szerint - a hirdető-berendezés elbontása, eltávolítása elvégezhető.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §

E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

9. §

Az e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen elhelyezett azon hirdetményt és hirdető-berendezését, amely e rendelet szabályaiba ütközik, az azzal rendelkezni jogosult köteles:

*a) belterületen az előkertekben, kerítésen és épületeken 2013. március 31-ig,

b) a védett területeken 2013. június 30-ig,

*c) a belterület egyéb részein 2015. december 31-ig,

eltávolítani, illetve a reklámozási tevékenységet megszüntetni, vagy ha azzal a jogellenes állapot megszüntethető, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles a hirdetőberendezést és hirdetményét átalakítani, továbbá fennmaradása érdekében a helyi településképi rendelet bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint azt bejelenteni. Ellenkező esetben a településképi kötelezés szabályait kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Antal sk.

jegyző

Kósa Lajos sk.

polgármester1. melléklet a 65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethezMolinók helye


1. Árpád tér - Kassai u. kereszteződése,

2. Csapó u. - Rákóczi u. kereszteződése,

3. Kossuth u. - Burgundia u. kereszteződése,

4. Kossuth u. - Klaipeda u. kereszteződése,

5. Szent A. u. - Piac u. kereszteződése,

6. Petőfi tér - Erzsébet u. kereszteződése,

7. Szoboszlói u. - Erzsébet u. kereszteződése,

8. Széchenyi u. - Nyugati u. kereszteződése,

9. Kishegyesi u. - István u. kereszteződése,

10. Segner tér

11. Mester u. - Bethlen u. kereszteződése,

12. Bem tér

13. Böszörményi út - Füredi út kereszteződése,

14. Böszörményi u.- Bólyai u. kereszteződése,

15. Thomas M. u. - Bólyai u. kereszteződése,

16. Böszörményi út - Vezér u. kereszteződése2. melléklet a 65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethezÚtbaigazító hirdetmény rajzai
*A Közgyűlés a rendeletet a 2012. december 13-ai ülésén fogadta el.

* módosította DMJV 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. február 1-jétől.

* módosította DMJV 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.

* módosította DMJV 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.

* módosította DMJV 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. február 1-jétől.